Příkaz ŘŠ k zajištění bezpečnosti

PŘÍKAZ ŘEDITELKY ŠKOLY K ZABEZPEČENÍ PROVOZU ŠKOLY A BEZPEČNOSTI ŽÁKŮ A PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

V souladu se školním řádem bod 1.5 Ustanovení pro rodiče a další návštěvníky školy přijímá škola následující opatření k ochraně a zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy:

1. Zákaz vstupu dospělých osob do prostor šaten, a to jak školy, tak školní družiny.

2. Vstup z ulice Tererova je určen pouze žákům ZŠ a strávníkům ŠJ (v době 11,40 – 12,00 i rodičům, kteří vyzvedávají oběd pro nemocné dítě).

3. Rodiče a ostatní návštěvníci mohou vstupovat do školy pouze hlavním vchodem (Ke Kateřinkám), kde jsou povinni se nahlásit u vrátné nebo službu konajícího pracovníka – (zapsání do návštěvní knihy po předložení občanského průkazu a uvedení důvodu návštěvy; na základě zápisu do knihy návštěv bude zapůjčen návštěvníku školy průkaz návštěvníka, který musí mít osoba pohybující se v objektu školy umístěn na oblečení na viditelném místě; při odchodu ze školy průkaz odevzdá zpět pracovníku školy).

4. Pořizování audio a video nahrávek ve školních prostorách bez souhlasu školy a účastníků nahrávání je nepřípustné.

5. Zásady pro jednání rodičů a dalších návštěvníků se zaměstnanci školy

A. Běžnou návštěvu doporučujeme dohodnout s příslušným učitelem či vedením školy předem (telefonicky, mailem) tak, aby schůzka vyhovovala časově oběma jednajícím stranám.

B. Jednání bez předchozího ohlášení je výjimečně možné:
a) ráno před vyučováním v době od 7,30 do 7,45. Nejpozději v 7,55 je nutno školu opustit, aby se vyučující mohli připravit na vyučování;
b) budete-li v průběhu dne trvat na okamžitém rozhovoru s určitým pracovníkem školy, vyčkáte ve vestibulu do té doby, než se vám tento pracovník bude moci věnovat (tj. po splnění povinností vyučovacích, dozorových a dalších).

Vrátná vám v tomto případě nabídne možnost rozhovoru s některým pracovníkem vedení, který je momentálně přítomen a volný.

C. Tyto zásady mají za cíl poskytnout zejm. rodičům možnost klidového a časově nestresujícího jednání s učiteli, příp. vedením školy. Současně je však třeba respektovat pracovní povinnosti učitelů, jejichž prvořadým úkolem je vyučovat.

6. V případě porušení tohoto nařízení má škola právo povolat městskou policii nebo Policii ČR.

V Praze 22.9.2018

Mgr. Blanka Janečková, ředitelka