Informace o přijímacím řízení na SŠ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Poradenství pro volbu dalšího studia poskytuje školní psycholožka Mgr. Barbora Šmídová, konzultaci je možné domluvit e-mailem smidova@zskaterinky.cz

Žáci mají možnost zúčastnit se:
Komplexního testování s návaznou konzultací v PPP Praha 11 – žáci se hlásí TU, na skupinové testování se dostaví a individuální konzultaci si zařizují žáci s rodiči , 8. a 9. ročníky
Návštěvy Střediska pro volbu povolání při Úřadu práce, v rámci vyučování, 9. ročníky
Výstavy Schola Pragensis (22. – 24.11.2018), v rámci vyučování, 9. ročníky – doporučuji navštívit i individuálně s rodiči v odpoledních hodinách ve čtvrtek nebo v pátek do 18 hod., v sobotu do 15 hod.

Informace o středních školách získáte na:
http://www.infoabsolvent.cz/Skoly/
www.atlasskolstvi.cz
www.msmt.cz
http://www.pppp.cz/seznam-publikaci-p55.html

na webových stránkách jednotlivých škol, doporučuji navštívit Dny otevřených dveří.

Postup v rámci školy:

Žáci 9. ročníků obdrží informační formulář, kde mimo jiné vyplní vybrané školy. Na základě těchto informací dále dostanou předvyplněné dvě přihlášky. Dodání na příslušné školy zajišťují žáci a rodiče. Pozor, na některé obory je vyžadováno potvrzení od lékaže.

Po přijetí ke střednímu vzdělávání informují žáci TU a je jim vystaven Zápisový lístek, který dodají na zvolenou střední školu.

Přihlášky ke střednímu vzdělávání – termíny

  • do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení
  • do oborů vzdělání bez talentové zkoušky – do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení
  • uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 30. listopadu 2018 a až na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí
  • termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, Gymnázium se sportovní přípravou je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019
  • do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od ledna do 31. ledna 2019
  • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2019
  • Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 26. dubna 2019, v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 28. září 2018 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2019. Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2019. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání)
  • Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách se uskutečňuje podle § 93 až § 95 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 10/2005 Sb.“). Termín, obsah a formu přijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel školy. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají nejdříve 1. června 2019. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. Podle § 97 odst. 1 školského zákona se uchazeč stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 31. října 2018. Bližší informace poskytne odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy (tel. 234 811 508). 6.2. Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách.