Kateřinky pro všechny

PŘEDSTAVUJEME

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Kateřinky pro všechny“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0007711, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu (školní psycholog, školní speciální pedagog), osobnostně profesní rozvoj pedagogů (další vzdělávání, vzájemná spolupráce) a na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem (doučování).

Celková výše podpory činí 1.970.807,- Kč.


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM

Naše škola získala v rámci projektu podpory zlepšování kvality základního vzdělávání a výsledků žáků finanční prostředky, které umožňují kromě jiného i doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, které by mělo pomoci těmto žákům lépe zvládat požadavky a výstupy školního vzdělávacího programu a které zajišťují naši vyučující.

První etapu tohoto doučování proběhla ve 2. pololetí školního roku 2017/18, vytypovaným žákům jsme nabídli doučování v základních předmětech (matematika, čeština, angličtina).

Druhou etapu nabízíme od ledna 2019, doučování bude nabídnuto žákům, kteří za 1. čtvrtletí školního roku 2018/19 vykazují v základních předmětech riziko školní neúspěšnosti, nebo se jedná o žáky – cizince.

Doučování bude realizováno v každém předmětu 1x týdně ve stanovený čas, max. počet žáků v doučovací skupině je 5, minimální 3 žáci. Takto nízkopočetná skupina skýtá možnost doučit a „dohnat“, co nestihl žák v příslušné hodině, a tak dát žákovi možnost lépe se připravit pro další výuku. Aby náš projekt mohl mít úspěch, je nutná součinnost rodičů, žáků i vyučujících – žáci musí docházet pravidelně a řádně plnit zadané úkoly, rodiče budou informováni o průběhu a výsledcích doučování i o požadavcích na ev. domácí přípravu., učitelé se v rámci doučování budou zaměřovat zejm. na základní učivo, které je třeba pro další výuku daného předmětu. Toto doučování je žákům poskytováno zdarma, nicméně pokud se žák přihlásí, je třeba absolvovat celý pololetní cyklus.