POTŘEBUJI ZAŘÍDIT …

NÁSTUP DO ŠKOLY – rozhoduje ředitel školy

Situace  Popis situace Formulář  Potřebné doklady,
podmínky
Kontaktní osoby Termíny
 
Přijetí k zákl. vzdělávání (zápis do 1.třídy) – dítě dovrší 6 let do 31.8. daného roku S1 Žádost
o přijetí ke školnímu vzdělávání
– rodný list dítěte
– OP zákonného zástupce
V.Smetanová, zástupce ŘŠ, tel.226809705 1. – 30. dubna daného roku
– dítě je po odkladu Přednost mají děti ze spádové oblasti školy.  
Odklad povinné školní docházky – doporučení ped.psych. poradny
– doporučení dětského lékaře
S2 Žádost
o odklad školní docházky
a) pokud bude proveden odklad před zápisem k ZV nebo v době zápisu, jsou třeba stejné doklady jako u zápisu do 1. třídy V.Smetanová,
zástupkyně ŘŠ,
tel.226809705

nejpozději do
30. dubna daného roku

  b) pokud bude žádost o odklad následovat po žádosti o přijetí k ZV, další doklady nejsou potřeba    
Přijetí do přípravné třídy – dítě má povolen odklad PŠD S3 Žádost
o přijetí do přípravné třídy
a) pokud proběhl zápis dítěte na naší škole, nejsou potřeba žádné další doklady V.Smetanová,
zástupkyně ŘŠ,
tel.226809705
nejpozději
do 9.května daného roku
– doporučení ped.psych. poradny b) pokud dítě neprošlo zápisem na naší škole, jsou požadovány stejné doklady jako u zápisu    
Přestup z jiné školy – rodina se přestěhovala do spádové oblasti školy S4 Žádost
o povolení přestupu žáka
– rodný list žáka Pro I. stupeň: minimálně
– doklad o trvalém pobytu žáka ve spádové oblasti školy V.Smetanová, zástupce ŘŠ, tel.226809705 jeden týden před předpokládaným nástupem
– doklad totožnosti zák. zástupce Pro II. stupeň:  
– poslední vysvědčení ze současné školy J. Svobodová, zástupce ŘŠ, tel.226809704