Rozvoj čtenářské gramotnosti

ROZVÍJÍME ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST ŽÁKŮ, ANEB ČTENÍM K ÚSPĚCHU VE VZDĚLÁNÍ

Paní učitelka Ronková působí nejen jako učitelka na naší škole, ale i jako externí pracovník katedry primární pedagaogiky na Pedagogické fakultě UK Praha. Její doménou je právě otázka čtenářské gramotnosti žáků. V roce 2012 provedla mimo jiné výzkum obliby čtení mezi téměř 5 tisíci žáky 3. – 9. tříd. A co její výzkum přinesl: čtenářství má vliv na celkovou úspěšnost žáků ve vzdělávání, čtení baví obecně více dívky než chlapce, s rostoucím věkem obliba čtení klesá u obou pohlaví. Bez „tréninku“ čtenářská gramotnost žáků upadá.

Jak čtenářskou gramotnost žáků „trénovat“ a rozvíjet:

1. Je potřeba děti podporovat v četbě knížek (v jakékoli formě a jakéhokoli žánru)
V tomto směru je nejdůležitější role rodiny, zda děti ve čtení podporuje, např. tím, že darovat knihu je běžnou věcí. Současný knižní trh však nabízí velké množství dětských knížek a pro rodiče je většinou obtížné se v nepřehledné nabídce zorientovat. Na pomoc proto přichází přehled vhodných knih pro 3., 4. a 5. ročník, který sestavila (a všechny knihy i přečetla) paní učitelka Jakšová (k dispozici na požádání u ZŘŠ V. Smetanové).

2. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost ve výuce
Ve výuce nejen českého jazyka je rozvoji čtenářské gramotnosti (schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí) věnována zvýšená pozornost s ohledem na věk žáků i zaměření daného předmětu.