Konzultace pro žáky 9. ročníků od 11. 5. 2020

 

Konzultace pro žáky 9. ročníků od 11. 5. 2020

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Zákonní zástupci musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Formulář čestného prohlášení – zde. Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.

Přehledná organizace – zejména přihlášení zájemců, termíny, složení skupin a další pokyny bude paní zástupkyně postupně uveřejňovat prostřednictvím informačního systému Bakaláři (nástěnka třídy).

Pro přihlášené žáky bude realizována výuka českého jazyka a matematiky formou tzv. blokové výuky vždy v úterý a ve čtvrtek ve dnech (12. 5., 14. 5, 19. 5. 21. 5., 26. 5., 28. 5., 2. 6., 4. 6.,).

 • První blok bude probíhat od 9.00 do 10.30, druhý blok od 10.50 do 12.20.
 • Pořadí bloků pro danou skupinu bude žáků sděleno při zahájení výuky dne 12. 5. 2020.
 • Výuka všech ostatních předmětů bude i nadále probíhat distančně.
 • Rozdělení žáků do jednotlivých skupin bude zveřejněno v Bakalářích na nástěnce třídy.
 • Vstup do školy bude žákům umožněn pouze hlavním vchodem z ulice Ke Kateřinkám od 8:30 do 8:50 hodin.
 • Odcházet ze školy budou žáci bezprostředně po ukončení posledního výukového bloku, stravování ve školní jídelně nebude umožněno.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Nepřítomnost přihlášených žáků na výuce budou omlouvat zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu adresovaného na příslušného vyučujícího dané skupiny.
 • Ukončení docházky je v kompetenci rodiče (po složení jednotné přijímací zkoušky, na konci školního roku…), až bude aktuální, sdělí rodiče informaci ZŘŠ J. Svobodové (svobodova@zskaterinky.cz).

Pokud máte zájem o přihlášení svého syna/své dcery k docházce pro účel přípravy na přijímací zkoušky, učiňte tak do čtvrtka 7. 5. do 10 hodin na e-mail svobodova@zskaterinky.cz, popř. zprávou do Bakalářů adresovanou ZŘŠ J. Svobodové.

 

Přehled základních hygienických opatření  
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami a jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Ve společných a venkovních prostorách se mohou o přestávkách střídat skupiny. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.
 • Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla).
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.