Osobní přítomnost žáků 1. stupně ve školách – od pondělí 25. 5. 2020

 

Osobní přítomnost žáků 1. stupně ve školách
– od pondělí 25. 5. 2020

Od pondělí 25. května  zajišťují základní školy vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku každý pracovní den.

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd v rámci jednoho ročníku (výjimečně více ročníků).
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. (podmínka: jeden žák v lavici s rozestupy min 1,5m).
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6.
 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků (školní družina).
 • Vzdělávací aktivity zajišťují učitelé, vychovatelé případně asistenti pedagoga. Přítomnost třídní učitelky není zaručena.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Vzdělávací a zájmové aktivity jsou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.
 • Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Zákonní zástupci musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Formulář čestného prohlášení – zde. Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT – zde.

Třídní učitelky provedou průzkum zájmu. Pokud se Vám během pár dní neozvou, kontaktujte je ve věci přihlášení k docházce nejpozději do 15.5. Uveďte, zda máte zájem o:

 • dopolední aktivity,
 • stravování,
 • odpolední aktivity (1. – 3. ročník).

V případě zájmu i o odpolední aktivity, uveďte, kdy bude dítě odcházet ze školy (systém Bellhop nebude v provozu).

Pro přihlášené žáky budeme realizovat následující:

 • Ráno se skupina sejde s rozestupy před školou v určeném čase.
 • Přidělený pedagogický pracovník je v daný čas pustí do školy, kde si při vstupu vydesinfikují ruce a následně přejdou přímo do určené třídy (bez šaten).
 • Dopolední aktivity budou realizovány do 12:00.
 • V čase 11.30 – 13:30 se skupiny prostřídají v jídelně za dodržení hygienických opatření.
 • Možnost odcházet domů (před i po obědě), případně návrat do stejné třídy, odpolední aktivity (max. do 16:00 hod.).
 • Bude-li to možně (počasí) budeme pro odpolední program využívat zejména pobytu venku v areálu školy, proto prosíme určit čas odchodu žáka.

Přehledná organizace – rozdělení žáků do skupin, časy vstupů skupiny a další pokyny bude paní zástupkyně postupně uveřejňovat prostřednictvím informačního systému Bakaláři (nástěnka třídy).

 • Výuka všech ostatních předmětů bude i nadále probíhat distančně.
 • Vstup do školy bude žákům umožněn oběma vchody ve stanoveném čase jednotlivých skupin.
 • Odcházet ze školy budou žáci dle informací, které rodiče uvedou při přihlašování.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Nepřítomnost přihlášených žáků na výuce budou omlouvat zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu adresovaného na třídní učitelku.
 • Ukončení/přerušení docházky je v kompetenci rodiče, pokud toto bude aktuální, prosíme rodiče o sdělení mailem třídní učitelce.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, a rozhodovali o účasti žáka s tímto vědomím.