POTŘEBUJI ZAŘÍDIT …

NÁSTUP DO ŠKOLY – rozhoduje ředitel školy

Situace  Popis situace Formulář  Potřebné doklady,
podmínky
Kontaktní osoby Termíny
 
Přijetí k zákl. vzdělávání (zápis do 1.třídy) – dítě dovrší 6 let do 31.8. daného roku  Žádost
o přijetí ke školnímu vzdělávání elektronicky https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
– rodný list dítěte
– OP zákonného zástupce
V. Smetanová, zástupkyně ŘŠ,
tel. 226809705
1. – 30. dubna daného roku
– dítě je po odkladu Přednost mají děti ze spádové oblasti školy.  
Odklad povinné školní docházky – doporučení ped.psych. poradny
– doporučení dětského lékaře
Žádost
o odklad školní docházky elektronicky https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
a) pokud bude proveden odklad před zápisem k ZV nebo v době zápisu, jsou třeba stejné doklady jako u zápisu do 1. třídy V. Smetanová,
zástupkyně ŘŠ,
tel. 226809705

nejpozději do
30. dubna daného roku

  b) pokud bude žádost o odklad následovat po žádosti o přijetí k ZV, další doklady nejsou potřeba    
Přijetí do přípravné třídy – dítě má povolen odklad PŠD Žádost
o přijetí do přípravné třídy elektronicky https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
a) pokud proběhl zápis dítěte na naší škole, nejsou potřeba žádné další doklady V. Smetanová,
zástupkyně ŘŠ,
tel. 226809705
nejpozději
do 13. května daného roku
– doporučení ped.psych. poradny b) pokud dítě neprošlo zápisem na naší škole, jsou požadovány stejné doklady jako u zápisu    
Přestup z jiné školy – rodina se přestěhovala do spádové oblasti školy S4 Žádost
o povolení přestupu žáka
– rodný list žáka Pro I. stupeň: minimálně
– doklad o trvalém pobytu žáka ve spádové oblasti školy V. Smetanová, zástupce ŘŠ,
tel. 226809705
jeden týden před předpokládaným nástupem
– doklad totožnosti zák. zástupce Pro II. stupeň:  
– poslední vysvědčení ze současné školy J. Svobodová, zástupce ŘŠ,
tel. 226809704