Projekty – spoluúčast

PROJEKT „ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V RÁMCI OBOROVÝCH DIDAKTIK, PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A MEZIPŘEDMĚTOVÝCH VZTAHŮ

Projekt OPVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664; termín realizace: 1.1.2017 – 31.12.2019
Forma: zapojení vybraných učitelů školy do projektu spolu s dalšími pracovníky zapojených základních a vysokých škol

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů a studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů – učitelů ZŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů – studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence a vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů. Do tohoto projektu jsou zapojeni čtyři učitelé z 1. stupně ZŠ pod vedením Mgr. Jolany Ronkové, Ph.D. z katedry primární pedagogiky Univerzity Karlovy v Praze, která rovněž působí na 1.st. ZŠ Ke Kateřinkám. Spolupracují s dalšími akademiky zapojených vysokých škol a neziskových organizací – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulta přírodovědně – humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, META, o.p.s. – nezisková organizace, v rámci vzdělávacího modulu Čtenářská gramotnost.

Pravidelná a dlouhodobá spolupráce na základě společných setkání mezi akademiky, pedagogy, případně dalšími osobami ve stanovených tématech (viz dále) – společná setkání i individuální konzultace je jednou z činností projektu.

Hlavním výstupem nejsou metodiky, sbírky úloh, atd., jsou to akademičtí a pedagogičtí pracovníci, kteří dokáží lépe přizpůsobovat vzdělávání potřebám dětí, žáků, studentů.

Čtenářská gramotnost je rozvíjena v těchto rovinách: didaktické aspekty čtenářské gramotnosti, porozumění čtenému, funkční čtenářská gramotnost, rozkrývání literárního díla, čtenářská gramotnost jako předpoklad úspěšnosti ve všeobecně vzdělávacích předmětech, žáci s odlišným mateřským jazykem a podpora čtenářské gramotnosti, čtenářská gramotnost u žáků se SVP, podpůrná opatření, mezipředmětové vztahy a klíčové kompetence.