Podmínky provozu školy

PODMÍNKY PROVOZU ŠKOLY – VNITŘNÍ REŽIM PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Obecné informace

 • Nejsou stanovena pravidla pro organizování vstupu dětí do školy
 • Není snížen počet dětí ve třídách/skupinách/oddělení
 • Nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nevstupují do školy
 • Pohyb dalších osob uvnitř budovy omezit na minimum – návštěvy vyčkají ve vrátnici
 • Zaměstnanec školy v rizikové skupině může podle svého uvážení používat roušku
 • Povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol.
 • Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem chronického či alergického onemocnění, bude mu umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení vystaví dětský lékař).

Hygienická opatření

 • Dodržování zásad osobní hygieny
 • Desinfekce rukou při příchodu do školy
 • V rámci možností odstupy mezi sebou
 • Ochrana úst a nosu (roušky respirátory) dle aktuálních nařízení Ministerstva
 • Stěhování žáků – změna učeben je omezena na minimum
 • Časté intenzivní větrání, úklid a desinfekce prostor je zajištěno opakovaně

Postup školy v případě podezření na výskyt infekční nákazy

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění, věnuje jim však pozornost.

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka s rodičem – není vpuštěn do budovy školy
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka bez rodiče – tuto skutečnost škola oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí si žáka ze školy
 • příznaky se vyskytnou (jsou patrné) v průběhu přítomnosti žáka ve škole – dochází k izolaci žáka od ostatních, poskytnutí ochrany dýchacích cest (pokud ji žák nemá u sebe) a současně informování zákonného zástupce žáka na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy
 • příznaky infekčního onemocnění u zaměstnance školy – opouští v nejkratším čase školu k praktickému lékaři

Postup školy v případě výskytu onemocnění Covid-19

 • Škola kontaktuje příslušnou krajskou hygienickou stanici a postupuje podle jejich pokynů
 • V případě nařízené karantény pro více jak polovinu třídy (skupiny) zavádí škola pro dotčené distanční výuku, ostatní přítomní pokračují v prezenční. Žáci v karanténě mají v tomto případě povinnost se distančně vzdělávat. Škola přihlédne k podmínkám a možnostem žáků.

Školní stravování

 • Je kladen důraz na mytí rukou – před vstupem do jídelny
 • Omezený samoobslužný provoz – služba v jídelně přidělí žákům tác, příbor a skleničku
 • Skupiny strávníků využívají v jídelně stejný sektor
 • Po ukončení stravování jsou stoly a židle desinfikovány

Školní družina (ŠD)

 • Organizace: ranní a koncová družina pouze pro přípravnou třídu, 1. a 2. ročník
 • Skupiny odpolední družiny se neslučují do sběrných oddělení, nemění místnosti
 • V případě nařízené karantény se úplata hradí a žák má omluvenou nepřítomnost
 • V případě uzavření školy, omezení provozu ŠD na více než 5 dnů stanoví ředitel úplatu poměrně poníženou podle délky omezení

Podmínky provozu vycházejí z manuálu MŠMT ze dne 17. srpna 2021, který je dostupný zde.

Další infomace: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministri-predstavili-manual-pro-novy-skolni-rok

V Praze 20. srpna 2021

Mgr. Jiří Šimon, ředitel školy