Vybudování odborné učebny polytechnické výchovy

Vybudování odborné učebny polytechnické výchovy

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání díky vybudování učebny polytechnické výchovy a pořízením odpovídajícího vybavení učebny.

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002146

Celkové náklady na projekt:   1.901.555,- Kč
Dotace z OP PPR:   1.711.400,- Kč
Spoluúčast školy:   190.155,- Kč

Dílna pro žáky je dokončena

Díky finanční podpoře EU se během léta 2022 podařilo vybudovat moderní polytechnickou učebnu. Žáci se seznámí s ručním nářadím na opracování vybraných materiálů. Vyzkouší si manuální rukodělné činnosti. Výuka v žákovské dílně podpoří rozvoj jemné i hrubé motoriky, znalosti o vlastnostech materiálů, orientaci v jednoduché technické dokumentaci a rozvine jejich kreativitu a fantazii.