Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Výsledky zápisů do první třídy zde.

Pro školní rok 2022/2023 bude elektronický registrační systém zápisů. Odkaz zde: https://zapisdozs-praha11.praha.eu/

Po vstupu do systému Vám bude vygenerováno registrační číslo, vyplníte potřebné údaje, vytisknete oboustranně žádost, podepíšete a odnesete do školy ve dnech zápisu.

Žádosti o přijetí přijímáme až do 29. dubna 2022. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 proběhne:

  • ve středu 6. dubna od 13:00 do 17:30 hodin
  • ve čtvrtek 7. dubna od 14:00 do 15:30 hodin

V těchto dnech se těšíme na Vaši návštěvu s dětmi a očekáváme největší počet odevzdaných žádostí o přijetí. Stav žádostí uvidí žadatelé v elektronickém systému.

Zápis dětí z Ukrajiny (a dalších cizinců) proběhne v úterý 7. června od 14:00 hod.
Jedná se o děti do budoucích 1. tříd a zápis dětí do vyšších ročníků, které do školy nastoupí od 1. září 2022.

Podrobné organizační informace a postup zápisu do prvních tříd na naší škole – zde.

Virtuální nahlédnutí do školy

SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY:

Spádové ulice Praha 11:
Bohúňova, Doubravická, Chomutovická, Jažlovická, Ke Kateřinkám, Ke Škole, Metodějova, Modletická, Radimovická, Tererova, Vidimova, Zdiměřická.

Pro I. stupeň Praha Újezd – sídelní část Kateřinky:
Formanská – pouze v sídelní části Kateřinky, Kateřinské nám., Ke Smrčině, Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance, Na Křtině, Pastevců, Pod Formankou, Pod Napětím, Pod Platanem, Proutěná, Remízková, Studánková, Sukovská, Štítová, U Louky, U Močálu,
U Pramene, Vodnická

Pro II. stupeň: celé území městské části Praha – Újezd.


Zápis do školy pro cizince s nástupem od 1. 9. 2022

Zápis dětí z Ukrajiny (běženci dle LEX Ukrajina) proběhne v úterý 7. června od 14:00 do 15:30 hod.
Jedná se o děti do budoucích 1. tříd a dětí do vyšších ročníků, které do školy nastoupí od 1. září 2022.

Upozornění pro cizince*, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace:

zápis k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 pro děti narozené od 01.09.2015 do 31.08.2016 se uskuteční v úterý 7. 6. 2022.

*Tito cizinci nemohou podat přihlášku k zápisu konanému v termínu od 01.04.2022 do 30.04.2022.

Попередження для іноземців*, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням Російської Федерації:
Прийом заяв на зарахування дитини до початкової школи на навчальний рок 2022/2023 дітей, які народилися з 01.09.2015 по 31.08.2016, відбуватиметься в період 7. 6. 2022.
*Ці іноземці не можуть подавати заявку на зарахування в період з 01.04.2022 по 30.04.2022.


OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU – obecně

Které děti musejí k zápisu?
Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31.8.2022 dosáhnou věku 6 let, a dětí, kterým byl povolen v minulém školním roce odklad.

Co vzít k zápisu s sebou?
K zápisu se normálních okolností musí dostavit s dítětem alespoň jeden zákonný zástupce. Dále je potřeba doklad o rodném čísle dítěte a občanský průkaz rodiče.

Jak bude probíhat zápis?
Zaregistrujete se v jednotném registračním systému, který Vám vygeneruje jedinečné číslo, vyplníte potřebné údaje, vytisknete oboustranně přihlášku, podepíšete a přinesete k zápisu do školy. 
Stav žádosti pak vidíte v systému, kde je možno požádat i o odklad a o zařazení do přípravné třídy.

Jak postupovat, když v době zápisu je dítě nemocné nebo mimo Prahu?
V případě nemoci dítěte lze provést zápis v daném termínu i bez jeho přítomnosti. Podepsanou žádost je  možné dodat do školy i jinak (poštovní schránka, barevný sken datovou schránkou či emailem s el. podpisem). Lze také samozřejmě provést dodatečný zápis, který je možno dohodnout s paní zástupkyní Vladislavou Smetanovou, tel. 226 809 705.

Co všechno musí předškolák umět?
Pokud dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad – je vaše dítě na školu připraveno. Školáci by měli dokázat zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti a  uposlechnout pokyn učitelky bez nutnosti několikrát tento pokyn opakovat, důležitou součástí školní zralosti je i správná výslovnost (v případě problémů pravidelná návštěva logopedie).
Podrobněji v Je dítě zralé pro školní docházku?

Chcete získat další informace?
prohlédněte si webové stránky školy
– navštěvujte Tvořivou Kateřinku nanečisto (první středa v měsíci)
– zeptejte se na 226 809 705 nebo 226 809 703
– domluvte si schůzku na termín, který dohodnete na výše uvedených číslech.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitele školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného (dětského) lékaře.
Pokud rodiče zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají.
Termín podání žádosti o odklad je stanoven do 30. dubna. Odklad povinné školní docházky lze vyřídit i v termínu zápisu do 1. třídy.
Doporučujeme rodičům, kteří mají o odklad zájem, aby si vyřídili potřebná potvrzení ještě před termínem zápisu.