Zápis do 1. třídy – koncept

ORGANIZAČNÍ INFORMACE A POSTUP ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD NA NAŠÍ ŠKOLE

S ohledem na aktuální situaci, nouzový stav a doporučení MŠMT omezit osobní kontakty s jinými lidmi na minimum, navrhujeme postupovat při zápisu do první třídy následujícím způsobem:

 1. V registračním systému zápisů (https://zapisdozs-praha11.praha.eu/) se zaregistrujte (fáze 1, vydávání žádostí o přijetí)
  = vyplňte vše co je třeba a vygenerujte si žádost. Tu si vytiskněte, dopište do ní, co uznáte za vhodné, např. zájem o zaměření výuky, zdravotní obtíže aj., podepište a dodejte do školy. Nejlépe ve dnech 7. a 8. dubna, kdy očekáváme nejvíce dodání žádostí.
 2. Dodání originálu podepsané žádosti o přijetí do první třídy do školy a ověření údajů (fáze 2, sběr žádostí o přijetí – posunutí žádosti v systému do vybrané školy)
  = protože se jedná o správní řízení, které i přes nouzový stav vyžaduje dodržet úřední postup, doporučujeme ofotit rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte, případně doklad totožnosti zákonného zástupce (ideálně oba rodiče) vše společně zalepit do obálky a dodat do školy např. vhodit do schránky u hlavního vchodu z ulice Ke Kateřinkám. Na obálku stačí napsat „Zápis do 1. třídy“ o další se postará škola.
 3. Pokud je dítě našim spádovým žákem, ověříme v seznamu z matriky, zapíšeme. Pokud není našim spádovým žákem, doporučujeme přiložit např. kopii nájemní smlouvy ve spádové ulici a zejména pečlivě vyplnit položky telefon a mail. Škola bude žadatele kontaktovat a vysvětlí další postup. V každém případě si podejte žádost o přijetí i na vaši spádovou školu. (fáze 3, probíhá přijímací řízení)
 4. Škola vydá rozhodnutí, které bude zveřejněno do 30 dnů od zápisu na úřední desce školy a webu školy formou přehledu jedinečných čísel z registračního systému. (fáze 4, výsledky přijímacího řízení)
 5. V registračním systému také uvidíte stav vaší žádosti – zpravidla přijat, nepřijat. Případně – řízení zastaveno nebo přerušeno – pokud je potřeba něco k vaší žádosti doložit. Proto prosíme ve vlastním zájmu a s ohledem na distanční formu zápisů o doložení kopií všech dokumentů potřebných pro posouzení Vaší žádosti a rozhodnutí viz bod 2.

V dolní části vytištěné žádosti o přijetí prosím uveďte, jestli máte zájem přihlásit své dítě do třídy s výukou matematiky dle prof. Hejného a genetickou metodou čtení.

Pro rok 2021/22 plánuje škola otevřít dvě první třídy s činnostním učením a jednu první třídu zaměřenou na genetickou metodu čtení a matematiku podle prof. Hejného.

MOŽNOSTI DORUČENÍ ŽÁDOSTI o přijetí k základnímu vzdělávání:

 1. Vložením originálu přihlášky do poštovní schránky školy (hlavní vchod, ul. Ke Kateřinkám)
 2. Poštou na adresu:
  Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
  Ke Kateřinkám 1400
  149 00 Praha 4 – Chodov
 3. Do datové schránky školy (jf5vvdu)
 4. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email s přílohou) na adresu: zapis@zskaterinky.cz

Pokud nemáte možnost vstupu do registračního systému nebo vytištění žádosti, je možno si v nejzazším případě, vzhledem k současné epidemiologické situaci, dohodnout osobní návštěvu školy s paní zástupkyní Lenkou Mašínovou (masinova@zskaterinky.cz, tel. 226 809 703).

Děkujeme za spolupráci a věříme, že se společně uvidíme osobně na červnové schůzce rodičů budoucích prvňáčků.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vyřídíte stejně jako žádost o přijetí v centrálním registračním systému. https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
Provedete registraci a zvolíte vygenerování formuláře Odklad povinné školní docházky.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitele školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného (dětského) lékaře.
Pokud rodiče zvažují odklad, doporučujeme  v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají.
Termín podání žádosti o odklad je stanoven ve školském zákoně do 30. dubna.

Setkání rodičů budoucích 1. tříd – 10.6. od 17:00 hod

Zveme rodiče našich budoucích prvňáčků na schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 10. června 2021 od 17 hodin. Vstup do školy vchodem z ulice Tererova, který bude otevřen od 16:40. 
Více informací najdete – zde