Zápis do 1. třídy – informace

ORGANIZAČNÍ INFORMACE A POSTUP ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD NA NAŠÍ ŠKOLE

Při zápisu do první třídy navrhujeme postupovat následujícím způsobem:

1. V registračním systému zápisů (https://zapisdozs-praha11.praha.eu/) se zaregistrujte (fáze 1, vydávání žádostí o přijetí) = vyplňte vše, co je třeba a vygenerujte si žádost. Tu si vytiskněte, dopište do ní, co uznáte za vhodné, např. zaměření výuky, zdravotní obtíže aj. a podepište.

Dodání originálu podepsané žádosti o přijetí do první třídy do školy a ověření údajů (fáze 2, sběr žádostí o přijetí – posunutí žádosti v systému do vybrané školy). Žádosti o přijetí přijímáme až do 29. dubna 2022. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 6. a 7. dubna 2022. V těchto dnech se těšíme na Vaši návštěvu s dětmi a očekáváme největší počet odevzdaných žádostí o přijetí. Termín a čas Vaší návštěvy si můžete předem zarezervovat v elektronickém systému. Vaše děti se mohou těšit na zábavnou i poučnou cestu naší školou. Vstup do školy je hlavním vchodem z ulice Ke Kateřinkám.

S sebou si vezměte originál žádosti, doklad o rodném čísle dítěte a občanský průkaz rodiče.
Je-li trvalé bydliště dítěte jiné než trvalé bydliště zákonného zástupce (údaj v OP), je třeba jej doložit OP dítěte nebo potvrzením z místního úřadu.
Pokud je dítě našim spádovým žákem, ověříme v seznamu z matriky, zapíšeme. Pokud není našim spádovým žákem, doporučujeme přiložit např. kopii nájemní smlouvy ve spádové ulici a zejména pečlivě vyplnit kontaktní údaje – telefon a mail. Škola bude žadatele kontaktovat a vysvětlí další postup. V každém případě si podejte žádost o přijetí i na vaši spádovou školu. (fáze 3, probíhá přijímací řízení)

2. Škola vydá rozhodnutí, které bude zveřejněno do 30 dnů od zápisu na úřední desce školy a webu školy formou přehledu jedinečných čísel z registračního systému. (fáze 4, výsledky přijímacího řízení)

3. V registračním systému také uvidíte stav vaší žádosti – zpravidla přijat, nepřijat. Případně – řízení zastaveno nebo přerušeno – pokud je potřeba něco k vaší žádosti doložit.

Do poznámky v dolní části vytištěné žádosti o přijetí prosím uveďte, jestli máte zájem přihlásit své dítě do třídy s výukou matematiky dle prof. Hejného a genetickou metodou čtení a další důležitá sdělení.

Pro rok 2022/23 plánuje škola otevřít dvě první třídy s činnostním učením a jednu první třídu zaměřenou na genetickou metodu čtení a matematiku podle prof. Hejného.

MOŽNOSTI DORUČENÍ ŽÁDOSTI o přijetí k základnímu vzdělávání:

 1. Při osobní návštěvě ve dnech 6. a 7. dubna 2022
 2. Vložením originálu přihlášky do poštovní schránky školy (hlavní vchod, ul. Ke Kateřinkám)
 3. Poštou na adresu:
  Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
  Ke Kateřinkám 1400
  149 00 Praha 4 – Chodov
 4. Do datové schránky školy (jf5vvdu)
 5. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email s přílohou) na adresu: zapis@zskaterinky.cz

Pokud nemáte možnost vytištění žádosti, můžete si případně dohodnout osobní návštěvu školy s paní referentkou Barborou Doubkovou, tel. 226 809 710, doubkova@zskaterinky.cz nebo paní zástupkyní Lenkou Mašínovou, tel. 226 807 703, masinova@zskaterinky.cz.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vyřídíte stejně jako žádost o přijetí v registračním systému. (https://zapisdozs-praha11.praha.eu/)
Provedete registraci a zvolíte vygenerování formuláře Odklad povinné školní docházky.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitele školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného (dětského) lékaře.
Pokud rodiče zvažují odklad, doporučujeme  v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají.
Termín podání žádosti o odklad je stanoven do 30. dubna.

Setkání rodičů budoucích 1. tříd – 9. 6. od 17:00 hod

Zveme rodiče našich budoucích prvňáčků na schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 9. června 2022 od 17 hodin. Vstup do školy vchodem z ulice Tererova, který bude otevřen od 16:40. 
Více informací najdete – zde