Zápis do 1. třídy – koncept

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Dle rozhodnutí MŠMT proběhne zápis bez účasti dětí a s minimální fyzickou účastí zákonných zástupců.

TERMÍN ZÁPISU do 1. tříd je 1. a 2. dubna 2020.
Rodiče mohou ale žádosti o přijetí podávat až do 30. dubna 2020.

ŽÁDOST o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání můžete:
1. Stáhnout na webových stránkách školy formulář S1 (pro děti mimo spádovou oblast školy je určen dvoustránkový formulář S1.1)
2. Vyzvednout formulář ve vrátnici školy:
každé pondělí a středu v době 9,00–11,00 hod.
středa 25.3., pondělí 30.3. a středa 1.4. také v době 15,00-16,00 hod.

MOŽNOSTI DORUČENÍ ŽÁDOSTI o přijetí k základnímu vzdělávání:
1. Do datové schránky školy (jf5vvdu)
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email s přílohou) na adresu: zapis@zskaterinky.cz
3. Vložením originálu přihlášky do poštovní schránky školy (hlavní vchod, ul. Ke Kateřinkám)
4. Poštou na adresu: Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400; Ke Kateřinkám 1400; 149 00 Praha 4 – Chodov

Pokud jsou dítě/zákonný zástupce řádně hlášeni ve spádové oblasti školy, není třeba dokládat žádné jiné dokumenty.

V případě pochybností o trvalém bydlišti dítěte bude škola vyžadovat dodatečně dokumenty, které musí zákonný zástupce doložit do 30. dubna 2020 (rodiče budou vyzváni emailem, příp. telefonem nebo mohou ve vlastním zájmu doložit kopii občanského průkazu a rodného listu dítěte případně nájemní smlouvy pro účely správního řízení, tyto kopie budou po rozhodnutí skartovány).

Žádáme Vás o pečlivé vyplnění všech údajů uvedených v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání i případně v žádosti o odklad povinné školní docházky. Prosíme o uvedení kontaktů na rodiče email + telefonní číslo (ČITELNĚ).

K žádosti můžete poznamenat, jestli byste měli zájem přihlásit své dítě do třídy s výukou matematiky dle prof. Hejného a genetickou metodou čtení.

Prosíme také o poznámku, že pravděpodobně budete žádat o odklad školní docházky (pokud jej nemáte ještě vyřízený) v dolní části přihlášky.

Postup školy po doručení žádosti:
Ve dnech 1. a 2. dubna 2020 bychom měli shromáždit co nejvíce přihlášek.
V následujícím týdnu obdržíte od školy na Vámi uvedený email (datovou schránku) potvrzení o přijetí přihlášky a registrační číslo dítěte.
Pod tímto registračním číslem následně zveřejníme, zda je dítě přijato či nepřijato k plnění povinné školní docházky v ZŠ Ke Kateřinkám.

Rozhodnutí o ředitele školy o přijetí do 1. třídy je uvedeno na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

Pro rok 2020/21 plánuje škola otevřít tři první třídy s činostním učením a jednu první třídu zaměřenou na genetickou metodu čtení a matematiku podle prof. Hejného.

SPÁDOVÁ OBLAST ŠKOLY:
Spádové ulice Praha 11:
Bohúňova, Doubravická, Chomutovická, Jažlovická, Ke Kateřinkám, Ke Škole, Metodějova, Modletická, Radimovická, Tererova, Vidimova, Zdiměřická.
Pro I. stupeň Praha Újezd – sídelní část Kateřinky:
Formanská – pouze v sídelní části Kateřinky, Kateřinské nám., Ke Smrčině, Krajanská, Milíčovská, Na Cípu, Na Formance, Na Křtině, Pastevců, Pod Formankou, Pod Napětím, Pod Platanem, Proutěná,  Remízková, Studánková, Sukovská, Štítová, U Louky, U Močálu, U Pramene, Vodnická.
Pro II. stupeň: celé území městské části Praha – Újezd

UPOZORNĚNÍ:  pokud žádáte o přijetí dítěte z nespádové oblasti, určitě podejte žádost i na spádovou školu.

   ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Dvoustránkový formulář S2 je možno stáhnout na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitele školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného (dětského) lékaře.
Pokud rodiče zvažují odklad, doporučujeme  v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají.
Termín podání žádosti o odklad je stanoven ve školském zákoně do 30. dubna.

Setkání rodičů budoucích 1. tříd – 11.6. od 17:00 hod

Zveme rodiče našich budoucích prvňáčků na schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2020 od 17 hodin. Vstup do školy vchodem z ulice Tererova, který bude otevřen od 16:40. 
Více informací najdete – zde